banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Thông tư 49/2011/TT-BTC về sửa đổi quy chế, quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Ngày đăng 15/11/2016 09:16:48
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 49/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Ngày ban hành: 2011-04-21
Người ký: Vũ Thị Mai
 

BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 49/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2011
 
THÔNG TƯ


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ, QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN, NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2007/QĐ-BTC NGÀY 04/6/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 122/2008/QĐ-BTC NGÀY 25/12/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số nội dung Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

...
Ngày đăng 15/11/2016 09:16:48
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp