banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Thông báo 174/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sơ kết công tác chuẩn bị nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày đăng 01/11/2016 09:50:23

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                         ----------------
Số: 174/TB-VPCP                                                      Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN LỰC CHO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH

Ngày 24 tháng 4 năm 2012, tại thành phố Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác chuẩn bị nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công Thương; đại diện các Bộ: kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Văn phòng Chính phủ; các đại biểu của tỉnh Hà Tĩnh gồm: các đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh, cùng với đại diện lãnh đạo một số trường đại học, cao đẳng nghề, trung cấp nghề; đại diện Ban quản lý các Khu kinh tế, đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp đang triển khai thực hiện dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng; các Sở, ngành liên quan và Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ý kiến của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:
I. Đánh giá kết quả đạt được
Sau Hội nghị về đào tạo và bảo đảm nhân lực đáp ứng nhu cầu Khu kinh tế Vũng Áng tổ chức tại thành phố Hà Tĩnh ngày 18 tháng 8 năm 2010 đến nay, các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bước đầu đạt được một số kết quả như:
1. Đã thành lập 02 Tổ công tác chuyên đề, triển khai các hoạt động về đào tạo nhân lực, về quy hoạch đô thị và xây dựng nhà ở cho công nhân.
2. Về đào tạo nhân lực: Đã triển khai bước đầu Hợp đồng đào tạo ký kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, có sự hỗ trợ của Nhà nước; đào tạo theo đặt hàng được hơn 3.000 học sinh, sinh viên, trong đó có 2/3 số học sinh, sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng vào làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng; mạng lưới các cơ sở dạy nghề của Tỉnh đã được quy hoạch, trong đó sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thành Trung tâm Dạy nghề - hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên ở 10 huyện, thị xã, thành phố của Tỉnh. Cùng với sự hỗ trợ vốn của Nhà nước đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo của Tỉnh, một số doanh nghiệp đã tham gia đóng góp chi phí đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp mình. Tổ công tác đã phối hợp với địa phương để xây dựng được cơ sở dữ liệu về nhu cầu lao động theo trình độ, ngành nghề của các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng, về số sinh viên người Hà Tĩnh và các địa phương lân cận đang học tại các trường đại học, cao đẳng trog cả nước. Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố chính sách đào tạo, thu hút cán bộ, công chức, người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao về làm việc tại Hà Tĩnh.
3. Về quy hoạch đô thị và xây dựng nhà ở cho công nhân: Đã điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch chung, một số quy hoạch chi tiết xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra; quy hoạch được hơn 91 ha tại 6 vị trí dự kiến xây dựng nhà ở cho công nhân. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng nghiệp Formosa đã chủ động bố trí quy hoạch xây dựng nhà ở cho công nhân. Bộ Xây dựng đã đề xuất cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân và người lao động tại các Khu kinh tế để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Bên cạnh những việc đã làm được trong thời gian qua, công tác đào tạo và bảo đảm nhân lực đáp ứng nhu cầu Khu kinh tế Vũng Áng cũng còn một số mặt hạn chế, cụ thể: Quy mô cam kết đào tạo của các trường với các doanh nghiệp còn thấp; chưa ban hành được cơ chế đặc thù trong đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng nói riêng và các Khu kinh tế trọng điểm nói chung; công tác thông tin, tuyên truyền quy hoạch nhân lực của Tỉnh, thông tin nhu cầu và tuyển dụng nhân lực còn hạn chế, các doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm công tác xây dựng quy hoạch nhân lực của mình; chưa cập nhật kịp thời chính sách thu hút cán bộ, công chức, người lao động về làm việc cho Tỉnh, đặc biệt đối với các chính sách thu hút của doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng. Tỉnh đã lập được quỹ thu hút nhân lực nhưng chưa phát huy tác dụng, chưa có sự tham gia đóng góp quỹ của doanh nghiệp. Công tác thông tin, giao ban của 02 Tổ công tác chuyên đề chưa được duy trì theo quy định.
II. Giải pháp triển khai trong thời gian tới:
1. Về công tác đảm bảo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng:
a) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh cơ chế đặc thù trong đào tạo nhân lực cho các Khu kinh tế trọng điểm, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 5 năm 2012.
b) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan dự kiến mức đầu tư cho các cơ sở đào tạo trọng điểm đã được quy hoạch theo lĩnh vực Bộ quản lý, công bố vào tháng 7 năm 2012.
c) Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội của Tỉnh như: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo tỉnh, Tỉnh Đoàn và Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình, đề án thông tin tuyên truyền về nhu cầu tuyển dụng và các chính sách thu hút lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng.
d) Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh:
- Thường xuyên cập nhật, công bố các chính sách hỗ trợ đối với người lao động làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng, trước hết về tiền lương, điều kiện làm việc và nhà ở.
- Phối hợp với Bộ Tài chính rà soát để có chính sách ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân nhằm thu hút cán bộ, công chức, người lao động đến làm việc tại Khu kinh tế.
- Vận động các doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Vũng Áng tham gia ký cam kết hỗ trợ các cơ sở đào tạo trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
- Rà soát, công bố quy hoạch vùng sản xuất và cung cấp thực phẩm cho Khu kinh tế Vũng Áng.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính lập dự án đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp bệnh viện hiện có tại huyện Kỳ Anh đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh phục vụ Khu kinh tế Vũng Áng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Y tế quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để chỉ đạo sớm phê duyệt và triển khai dự án này.
đ) Các Tổ công tác chuyên đề cần duy trì chế độ thông tin hàng tháng, giao ban hàng quý và giao ban cấp quốc gia theo quy định.
2. Về công tác xây dựng nhà ở cho công nhân và người lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng: Giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xác định rõ phương thức hỗ trợ ngân sách nhà nước cho công tác này theo tinh thần Quyết định số 126/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ để sớm hình thành và triển khai phương án thí điểm việc hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương được hiệu quả cao, đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ mới trong việc xây dựng nhà ở cho công nhân và người lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh biết, thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: GD&ĐT, LĐTB&XH, KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Y tế;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, (Số 86, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, ĐP, KTN, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5).
                         KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
                                      PHÓ CHỦ NHIỆM
                                       Nguyễn Hữu Vũ
 
Ngày đăng 01/11/2016 09:50:23
1 views
Các tin khác
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp