banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Quyết định 487/QĐ-LĐTBXH năm 2012 về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày đăng 09/11/2016 09:40:57
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 487/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định Ngày ban hành: 2012-04-23
Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 487/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011-2015
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:


...

Ngày đăng 09/11/2016 09:40:57
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   12  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp