banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Quy định 115-QĐ/TW năm 2007 về những điều đảng viên không được làm do Bộ Chính trị ban hành

Ngày đăng 09/11/2016 07:59:50
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 115-QĐ/TW Loại văn bản: Quy định Ngày ban hành: 2007-12-07
Người ký: Trương Tấn Sang

BỘ CHÍNH TRỊ
-----
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------
Số: 115-QĐ/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007
 

QUY ĐỊNH

VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Căn cứ Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành  Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư (khoá X);

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng,  

BỘ CHÍNH TRỊ QUY ĐỊNH
I. NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

1- Nói hoặc làm trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép công dân, cán bộ, công chức làm.

2- Cung cấp những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tản phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

...
Ngày đăng 09/11/2016 07:59:50
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   12  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp