banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Pháp lệnh công an xã năm 2008

Ngày đăng 28/10/2016 08:53:16

Số hiệu: 06/2008/PL-UBTVQH12 Loại văn bản: Pháp lệnh Ngày ban hành: 2008-11-21
Người ký: Nguyễn Phú Trọng

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
Số: 06/2008/PL-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008
 
PHÁP LỆNH


CÔNG AN XÃ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/QH12 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011) và năm 2008;


Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Công an xã.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của Công an xã; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách đối với Công an xã.

...
Ngày đăng 28/10/2016 08:53:16
1 views
Các tin khác
«    12   »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp