banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Công văn 3287/VPCP-TH kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày đăng 01/11/2016 09:59:03

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           ---------------
Số: 3287/VPCP-TH
V/v kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2012
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2012
 
Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2012 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2012

a) Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của Bộ, ngành, địa phương và những đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2012. Đồng thời, đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

b) Kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc và Chương trình công tác của Chính phủ thuộc lĩnh vực, phạm vi của Bộ, ngành, địa phương; làm rõ kết quả thực hiện các đề án được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kết quả triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ…
2. Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2012

a) Kiến nghị những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm và đề xuất giải pháp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ năm 2012.

b) Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng cuối năm để tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Chương trình công tác năm 2012 và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c) Đề xuất, kiến nghị các vấn đề cần thiết khác trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 10 tháng 6 năm 2012 để tổng hợp báo cáo, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6 (đối với báo cáo không có nội dung bí mật nhà nước, đề nghị gửi đồng thời văn bản chính và văn bản điện tử theo hướng dẫn tại công văn số 736/VPCP-HC ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Chánh VP các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, UBND cấp tỉnh;
- Lưu: VT, TH (5).
                                 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
                                                   Vũ Đức Đam
 
Ngày đăng 01/11/2016 09:59:03
1 views
Các tin khác
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp