banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Công văn 1506/LĐTBXH-LĐTL vận dụng xếp lương doanh nghiệp hạng I do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày đăng 01/11/2016 09:55:05

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1506/LĐTBXH-LĐTL
V/v vận dụng xếp lương doanh nghiệp hạng I.
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012
 
Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 
Trả lời công văn số 1268/EVN-TCNS ngày 18/4/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc vận dụng xếp lương doanh nghiệp hạng I, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
 
Thống nhất với đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tạm thời vận dụng xếp lương, phụ cấp chức vụ theo doanh nghiệp hạng I ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định thang lương, bảng lương, phụ cấp lương trong công ty nhà nước đối với Công ty Thủy điện Bản Vẽ, Công ty Thủy điện Đồng Nai, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp và Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak trong 2 năm 2012 và 2013. Từ năm 2014, các Công ty trên thực hiện xếp hạng chính thức theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam biết và thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.
                                                               KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                  THỨ TRƯỞNG
                                                               Phạm Minh Huân
 
Ngày đăng 01/11/2016 09:55:05
1 views
Các tin khác
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp