VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 152/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Ngày 04 tháng 4 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp về Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo về dự thảo Đề cương và dự thảo kế hoạch xây dựng Đề án, dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, ý kiến của một số thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Về Đề cương xây dựng Đề án:

- Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên, hoàn chỉnh Đề cương chi tiết, trong đó xác định rõ sự cần thiết của việc xây dựng Đề án thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức.

- Đề cương cần xác định rõ quan điểm, nguyên tắc của việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, bám sát mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới như Kết luận số 37-KL/TW ngày 02 tháng 2 năm 2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa X.

- Về thực trạng tinh giản biên chế, cần xác định mốc thời gian đánh giá tình hình thực hiện gắn với thời điểm ban hành và thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 về chính sách tinh giản biên chế. Đối với việc đánh giá thực trạng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, cần bổ sung số liệu cụ thể về cơ cấu cán bộ, công chức theo các tiêu chí như: ngạch; trình độ đào tạo; độ tuổi; giới tính …

- Các giải pháp cần rõ và cụ thể, gắn chặt với giải pháp của Đề án cải cách tiền lương, Đề án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Hình thành hai nhóm giải pháp về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó đưa ra được tiêu chí, chỉ tiêu, thời gian, lộ trình thực hiện việc tinh giản và hình thành cơ cấu cán bộ, công chức theo tiêu chí cụ thể, gắn liền với xác định vị trí việc làm.

2. Về phân công thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương:

- Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, trong đó mời đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo.

- Xác định rõ trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập cần thực hiện đúng nhiệm vụ theo phân công, có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập, bảo đảm tính liên tục, nhất quán trong quá trình tham gia Đề án.

3. Về kế hoạch xây dựng Đề án:

Cần khởi động ngay việc xây dựng Đề án, lấy ý kiến rộng rãi các nhà khoa học, nhà quản lý. Bộ Nội vụ tích cực, chủ động, giữ mối liên hệ với các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất hướng xử lý để bảo đảm chất lượng và tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi trình Bộ Chính trị tháng 12 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các thành viên BCĐ TW, Tổ biên tập;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Trợ lý TTg;
- Các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn