THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN NHẬP BÙ HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3880/BNN-KH ngày 30 tháng 12 năm 2011, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 565/BKHĐT-KTDV ngày 08 tháng 02 năm 2012, của Bộ Tài chính tại văn bản số 1622/BTC-TCDT ngày 10 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 92,2 tỷ đồng (chín mươi hai tỷ hai trăm triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2012 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua bù đủ 3.050 tấn hạt giống lúa; 310 tấn hạt giống ngô; 110 tấn hạt giống rau đưa vào dự trữ quốc gia.

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; Vụ KTN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng