HỌP BÁO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ TÂY NGUYÊN