HỘI NGHỊ XUẤT KHẨU LÚA GẠO VIỆT NAM

Hội nghị triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường XK Gạo Việt Nam.