BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2428/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIỮ LẠI CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐỂ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Căn cứ Công văn số 12472/BTC-QLCS ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính về việc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giữ lại 06 cơ sở nhà, đất với 17.516,6 m2 đất và 12.008,83 m2 nhà để tiếp tục bố trí cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan sử dụng làm trụ sở làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (chi tiết tại bảng tổng hợp kèm theo).

Điều 2. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thực hiện rà soát, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, Cục trưởng Cục Điều tra Chống buôn lậu, Giám đốc Trung tâm Phân tích hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Quản lý công sản;
- UBND thành phố Đà Nẵng;
- Sở Tài chính TP Đà Nẵng;
- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng;
- Sở TN và MT TP Đà Nẵng;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

BẢNG TỔNG HỢP

CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 2428/QĐ-BTC ngày 01/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Số cơ sở nhà, đất

Địa chỉ nhà, đất báo cáo

GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG

GHI CHÚ

Nhà (m2)

Đất (m2)

1

2

 

 

3

4

5

I

Cục Hải quan Đà Nẵng

4

 

8.120,83

10.548,2

 

1

Văn phòng cục Hải quan

1

Số 250 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu

4.954,8

3.253,4

Trụ sở làm việc

2

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng khu vực 2

1

Số 5 Yết Kiêu, quận Sơn Trà

1.344

3.834,8

Trụ sở làm việc

3

Chi cục Hải quan khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu

1

Số 363 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu

1.039

2.340

Trụ sở làm việc

4

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng

1

Khu sân bay quốc tế Đà Nẵng

783

1.120

Trụ sở làm việc

II

Cục Điều tra Chống buôn lậu

1

 

-

2.970

 

1

Hải đội 2

1

Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà

-

2.970

Chuẩn bị xây dựng trụ sở

III

Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XK-NK Miền Trung

1

Số 10 Ngô Quyền, phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà

3.888

3.998,4

 

 

 

1

 

3.888

3.998,4

Trụ sở làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

6

 

12.008,83

17.516,6