VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 767/VPCP-KGVX
V/v chế độ phụ cấp đặc thù đối với người làm trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc (Tờ trình số 40/TTr-UBDT ngày 27 tháng 12 năm 2011) về dự thảo Quyết định quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban Dân tộc nghiên cứu về sự cần thiết, tính hợp lý của chế độ phụ cấp đối với người trực tiếp làm việc trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước để đưa vào Đề án cải cách hành chính tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2012 - 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT; các Vụ: PL, KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). Nh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam