BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 53-CV/BCSĐ
V/v thực hiện quy định về sử dụng thời giờ làm việc và nội quy, quy chế cơ quan

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Trong thời gian vừa qua, Ban cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đơn thư phản ánh về việc xuất hiện tình trạng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc như: làm việc riêng, đi muộn, về sớm, chơi games, đặc biệt là tình trạng đánh bài trong và ngoài giờ làm việc tại cơ quan, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quy định về văn minh, văn hóa công sở và nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, Ban Cán sự Đảng Bộ yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị nhắc nhở đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị:

1. Nghiêm túc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

2. Chấm dứt ngay tình trạng vi phạm nêu trên, đặc biệt là tổ chức, tham gia đánh bài dưới mọi hình thức. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm được phát hiện.

3. Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Cán sự Đảng nếu để cơ quan, đơn vị có đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ về các nội dung trên.

Ban Cán sự Đảng yêu cầu cấp ủy và thủ trưởng đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư BCSĐ (để b/c);
- Các ủy viên BCSĐ;
- Lưu BCSĐ.

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG
ỦY VIÊN
Nguyễn Trọng Đàm