BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/BHXH-VP
V/v Triển khai nhiệm vụ năm 2012

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công văn số 5380/BHXH-VP ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm, đến nay đã có 31 BHXH tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012.

Do thời gian đã muộn, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 (có danh sách kèm theo) khẩn trương tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 trong nội bộ đơn vị đảm bảo gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả (Đại biểu dự họp là lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố, các tập thể, cá nhân trong, ngoài Ngành được khen thưởng thành tích cao, Bằng khen của Tổng Giám đốc hoặc được tặng Kỷ niệm chương).

Đối với các đơn vị được tặng thưởng Huân chương lao động của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cần kết hợp với cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 để tổ chức đón nhận, tránh phô trương, hình thức, không dùng quỹ công để mua quà lưu niệm cho các đại biểu dự họp.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ CHƯA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2012
(Kèm theo Công văn số 467/BHXH-VP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của BHXH VN)

STT

Đơn vị

Ghi chú

1

Hà Nội

 

2

TP. Hồ Chí Minh

 

3

Cần Thơ

 

4

Hải Phòng

 

5

An Giang

 

6

Bà Rịa - Vũng Tàu

 

7

Bắc Giang

 

8

Bến Tre

 

9

Bình Dương

 

10

Bình Định

 

11

Cà Mau

 

12

Cao Bằng

 

13

Đăk Nông

 

14

Đăk Lăk

 

15

Đồng Nai

 

16

Hậu Giang

 

17

Kon Tum

 

18

Lạng Sơn

 

19

Nam Định

 

20

Ninh Bình

 

21

Phú Thọ

 

22

Quảng Bình

 

23

Quảng Nam

 

24

Quảng Ngãi

 

25

Quảng Trị

 

26

Thái Nguyên

 

27

Tiền Giang

 

28

Trà Vinh

 

29

Tuyên Quang

 

30

Vĩnh Long

 

31

Vĩnh Phúc

 

32

Yên Bái