VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM

477 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

+84 (04) 552 28 08    Fax: +84 (04) 552 28 12

info@vies.org.vn

www.vies.org.vn

Thông tin khác
GIỚI THIỆU VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM
 
Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam là Viện nghiên cứu cấp quốc gia được thành lập từ năm 1960 theo Quyết định số 037-TTg ngày 06 tháng 2 năm 1960 của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng của Viện là nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế của Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề lý thuyết phát triển kinh tế và cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
 
Các hoạt động nghiên cứu của Viện Kinh tế Việt Nam được thực hiện thông qua các chương trình, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, hợp tác với các địa phương, các tổ chức quốc tế (Ngân hàng Thế giới, UNDP, Ngân hàng phát triển Châu Á, các tổ chức phi chính phủ), các Viện, các Trường đại học trong khu vực thế giới. Hệ đề tài nghiên cứu của Viện tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sau:
 
- Các vấn đề thể chế kinh tế;
- Các vấn đề kinh tế vĩ mô, công nghiệp hoá, hiện đại hoá;
- Các vấn đề về nguồn nhân lực;
- Các vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế;
- Các vấn đề về phát triển nông nghiệp nông thôn, xoá đói giảm nghèo;
- Các vấn đề phát triển bền vững, kinh tế vùng, và lịch sử kinh tế.
 
 Ngoài hoạt động nghiên cứu, Viện Kinh tế Việt Nam cũng phối hợp với các tổ chức quốc tế tham gia vào các các hoạt động tư vấn, đánh giá các chương trình phát triển và các hoạt động đầu tư. Viện Kinh tế Việt Nam cũng là một cơ sở đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) một số chuyên ngành kinh tế học. 
 
 
 
 
 
 

 

Đội ngũ cán bộ của Viện Kinh tế Việt Nam gồm 70 người trong đó có 31 cán bộ có học hàm, học vị là Giáo sư, Phó GS, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ và Thạc sĩ .