Văn phòng phát triển bền vững Bộ Tài nguyên và Môi trường

83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

+84 (4) 7734412    Fax:

agenda21@monre.gov.vn

www.agenda21.monre.gov.vn

Thông tin khác

 

I. Nhiệm vụ của Văn phòng Ban chỉ đạo Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững Tài nguyên và Môi trường(VP21):

     1. Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp của Ban chỉ đạo và các cuộc họp để đánh giá, thẩm định các kế hoạch, dự án thực hiện Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững Tài nguyên và Môi trường;

     2. Tiếp nhận hồ sơ liên quan đến việc triển khai Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững Tài nguyên và Môi trường;

     3. Tổng hợp các thông tin, báo cáo của Ủy viên Ban chỉ đạo, trình Trưởng ban và cấp có thẩm quyền;

     4. Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững Tài nguyên và Môi trường;

     5. Lập kế hoạch hoạt động và ngân sách hàng năm; báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch thường kỳ của Ban chỉ đạo Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững Tài nguyên và Môi trường;

II. Văn phòng Ban chỉ đạo Định hướng Chiến lược Phát triển bền vững Tài nguyên và Môi trường;  

1. Lãnh đạo Văn phòng:

 - Ông Nguyễn Đình Bồng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo;

 - Ông Nguyễn Viễn Đàn,  Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Phó chánh Văn phòng, Ủy viên Ban chỉ đạo.

2. Nhóm Kinh tế:

 - Ông Nguyễn Danh Hùng, Chuyên viên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trưởng nhóm;

 - Ông Vũ Sỹ Kiên,  Chuyên viên, Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai;

 - Ông Nguyễn Chí Yên, Phó trưởng phòng Bảo vệ tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước;

 - Ông Nguyễn Tất Trung, Quyền trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia;

 - Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Đo đạc và Bản đồ;

 - Ông Nguyễn Quốc Phương, Chuyên viên, Trung tâm điều tra quy hoạch đất đai.

3. Nhóm Xã hội:

 - Bà Nguyễn Thị Thọ, Chuyên viên chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Trưởng nhóm;

 - Ông Nguyễn Duy Hùng, Chuyên viên, Vụ Khoa học Công nghệ;

 - Bà Đòan Thị Thanh Mỹ, Chuyên viên, Vụ Pháp chế;

 - Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ;

 - Ông Vũ Trọng Hiến, Trưởng phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ;

4. Nhóm Môi trường:

 - Bà Lê Minh Toàn, Chuyên viên, Vụ Môi trường, Trưởng nhóm;

 - Ông Phùng Tuấn Anh, Chuyên viên, Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường;

 - Ông Dương Thanh An, Phó Chánh Văn phòng, Cục Bảo vệ môi trường;

 - Ông Tạ Đình Thi, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ.