TRUNG TÂM VIỄN THÁM

108 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội , Hà Nội

(84-4) 7.755.654, (84-4) 7.755.661    Fax: (84-4) 8.350.728

webmaster@rsc.gov.vn

rsc.gov.vn

Thông tin khác

gt.jpg

 

 

Trung tâm Viễn thám là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng công nghệ viễn thám và công nghệ địa tin học phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, phục vụ các ngành kinh tế quốc dân; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghệ viễn thám, công nghệ địa tin học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Sử dụng công nghệ viễn thám, công nghệ địa tin học để phục vụ công tác điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên và môi trường, bao gồm: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, các hoạt động khai thác tài nguyên, các hiện tượng môi trường, các hiện tượng khí tượng, thủy văn, thiên tai và tai biến địa chất;

Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về hoạt động và phát triển công nghệ viễn thám và địa tin học;

Thu nhận, xử lý, lưu trữ, quản lý và cung cấp các dữ liệu thông tin ảnh viễn thám và các sản phẩm ảnh viễn thám phục vụ quản lý và phát triển kinh tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Thành lập và hiện chỉnh hệ thống bản đồ địa hình quốc gia bằng công nghệ ảnh viễn thám và địa tin học, phục vụ quy hoạch và quản lý nhà nước về lãnh thổ;

Xây dựng hệ thống thông tin địa lý, hệ thống thông tin đất đai phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế của các ngành và các địa phương;

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý không gian quốc gia bằng công nghệ viễn thám và địa tin học;

Ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ thông tin địa lý (GIS) và công nghệ định vị vệ tinh (GPS) nhằm đo đạc, thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ các dữ liệu thông tin không gian, phục vụ công tác giám sát tài nguyên và môi trường;

Ứng dụng công nghệ địa tin học trong việc xây dựng các hệ quy chiếu, hệ tọa độ không gian, hệ thống tham chiếu trọng lực và độ cao;

Ứng dụng công nghệ viễn thám và công nghệ địa tin học để thành lập mô hình số độ cao, Atlas và các thể loại bản đồ chuyên đề; thành lập và chỉnh lý bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch đất đai phục vụ công tác quản lý đất đai; thành lập và hiện chỉnh các loại bản đồ biển;

Ứng dụng công nghệ viễn thám và công nghệ LiDAR (quét laser) để thành lập bản đồ không gian (3D) phục vụ quản lý đô thị, các công trình dân sự và giám sát, cảnh báo sạt lở đất và lũ lụt;

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám và địa tin học phục vụ việc giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường; giám sát và cảnh báo thiên tai;

Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm; phối hợp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về viễn thám và địa tin học;

Thực hiện các chương trình, dự án, hợp đồng kinh tế, đề tài nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ với các nước và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực viễn thám và địa tin học theo quy định của pháp luật;.

Thực hiện các dịch vụ sản xuất các sản phẩm viễn thám và địa tin học; cung cấp ảnh, các sản phẩm ảnh viễn thám, các chương trình xử lý, quản lý, lưu trữ dữ liệu thông tin không gian; tư vấn, chuyển giao và đào tạo công nghệ viễn thám, công nghệ GIS, công nghệ địa tin học cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm;

Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

 

Trung tâm Viễn thám là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng công nghệ viễn thám và công nghệ địa tin học phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, phục vụ các ngành kinh tế quốc dân; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghệ viễn thám, công nghệ địa tin học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Sử dụng công nghệ viễn thám, công nghệ địa tin học để phục vụ công tác điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên và môi trường, bao gồm: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, các hoạt động khai thác tài nguyên, các hiện tượng môi trường, các hiện tượng khí tượng, thủy văn, thiên tai và tai biến địa chất;

Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về hoạt động và phát triển công nghệ viễn thám và địa tin học;

Thu nhận, xử lý, lưu trữ, quản lý và cung cấp các dữ liệu thông tin ảnh viễn thám và các sản phẩm ảnh viễn thám phục vụ quản lý và phát triển kinh tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Thành lập và hiện chỉnh hệ thống bản đồ địa hình quốc gia bằng công nghệ ảnh viễn thám và địa tin học, phục vụ quy hoạch và quản lý nhà nước về lãnh thổ;

Xây dựng hệ thống thông tin địa lý, hệ thống thông tin đất đai phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế của các ngành và các địa phương;

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý không gian quốc gia bằng công nghệ viễn thám và địa tin học;

Ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ thông tin địa lý (GIS) và công nghệ định vị vệ tinh (GPS) nhằm đo đạc, thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ các dữ liệu thông tin không gian, phục vụ công tác giám sát tài nguyên và môi trường;

Ứng dụng công nghệ địa tin học trong việc xây dựng các hệ quy chiếu, hệ tọa độ không gian, hệ thống tham chiếu trọng lực và độ cao;

Ứng dụng công nghệ viễn thám và công nghệ địa tin học để thành lập mô hình số độ cao, Atlas và các thể loại bản đồ chuyên đề; thành lập và chỉnh lý bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch đất đai phục vụ công tác quản lý đất đai; thành lập và hiện chỉnh các loại bản đồ biển;

Ứng dụng công nghệ viễn thám và công nghệ LiDAR (quét laser) để thành lập bản đồ không gian (3D) phục vụ quản lý đô thị, các công trình dân sự và giám sát, cảnh báo sạt lở đất và lũ lụt;

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám và địa tin học phục vụ việc giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường; giám sát và cảnh báo thiên tai;

Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm; phối hợp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về viễn thám và địa tin học;

Thực hiện các chương trình, dự án, hợp đồng kinh tế, đề tài nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ với các nước và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực viễn thám và địa tin học theo quy định của pháp luật;.

Thực hiện các dịch vụ sản xuất các sản phẩm viễn thám và địa tin học; cung cấp ảnh, các sản phẩm ảnh viễn thám, các chương trình xử lý, quản lý, lưu trữ dữ liệu thông tin không gian; tư vấn, chuyển giao và đào tạo công nghệ viễn thám, công nghệ GIS, công nghệ địa tin học cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm;

Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

cctc.jpg