Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế- xã hội quốc gia

65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

+84 (04) 8048773    Fax: +84 (04) 8048773

ncseif@ncseif.gov.vn

www.ncseif.gov.vn

Thông tin khác

Giới thiệu các dịch vụ

hoạt động với mục tiêu cung cấp và trao đổi thông tin giữa những người dùng mạng trên mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó chủ yếu là các thông tin - dự báo về Kinh tế-Xã hội trong nước và thế giới, thể hiện bằng các bản tin trong nước, quốc tế phát hàng bằng các ngôn ngữ khác nhau, được cập nhật thường xuyên.

Nội dung thông tin trên Website

·         Khối tin phổ biến : Tất cả mọi người đều có thể tìm đọc loại thông tin này mà không cần phải đăng ký hay mất một khoản chi phí nào.

·         Khối tin theo yêu cầu : Khách hàng có nhu cầu sử dụng loại thông tin này cần phải đăng ký và đóng phí dịch vụ để mua thông tin.

Quyền lợi của người dung

Có 2 nhóm người dùng trên hệ thống:

·         Nhóm người dùng tự do : nhóm này có thể truy nhập được các trang thông tin miễn phí chứa các tin phổ biến, tham gia các bầu chọn, giới thiệu, quảng cáo, dịch vụ... nhưng không thể xem các nội dung thông tin, download các tin mà yêu cầu phải đăng ký và trả chi phí.

·         Nhóm người dùng có đăng ký dịch vụ: Khách hàng có thể đăng ký xem các thông tin, download các loại tin bài có giá trị, không phổ biến,theo yêu cầu. Ngoài ra, người dùng có đăng ký dịch vụ còn có thể nhận các tin bài mới qua email. Người dùng đăng ký xem và tra cứu các loại thông tin nào thì chỉ được quyền xem loại thông tin đó và phải trả phí cho số lượng thông tin đã xem. Khách hàng có thể chọn lựa các hình thức thanh toán khác nhau như trả chi phí theo khối lượng thông tin đã xem hoặc trả thuê bao theo tháng mà không phụ thuộc vào số lượng thông tin nhiều hay ít.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Năm 1978

    Thành lập Trung tâm Thông tin - Tư liệu, theo Quyết định số 294 UB/KHH của Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ký ngày 14 tháng 6 năm 1978.

Năm 1988

    Thành lập Trung tâm Thông tin theo Quyết định số 101-UB/TCCB của Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, trên cơ sở giải thể và sáp nhập Trung tâm Thông tin - Tư liệu và Trung tâm Tính toán.

Tháng 6 năm 1995

    Trung tâm Thông tin hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy mới theo Quyết định số 133 UB/TCCB-ĐT của Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, ký ngày 03 tháng 6 năm 1995. Trung tâm là cơ quan khoa học và báo chí, là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu riêng và được phép mở tài khoản cấp II.

Tháng 11 năm 1995

    Trung tâm Thông tin hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy mới theo Quyết định số 15 BKH/TCCB của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ký ngày 29 tháng 11 năm 1995. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khoa học và báo chí có thu, có con dấu riêng và được phép mở tài khoản cấp II.

Năm 2003

    Thành lập Trung tâm Thông tin Kinh tế - xã hội Quốc gia, theo Quyết định số 615/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Kinh tế - xã hội Quốc gia, ký ngày 19 tháng 8 năm 2003. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu về khoa học và báo chí, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động trên cơ sở tự chịu trách nhiệm về quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, quản lý các hoạt động nghiệp vụ theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Năm 2004

    Đổi tên Trung tâm Thông tin Kinh tế - xã hội Quốc gia thành Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, là Trung tâm cấp quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo Quyết định số 186/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ký ngày 29 tháng 10 năm 2004, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia.

CHỨC NĂNG

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia là Trung tâm cấp quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng thu thập thông tin, phân tích, dự báo kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, cung cấp thông tin phục vụ quá trình hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; tổ chức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thông tin và dự báo kinh tế - xã hội; tổ chức cung cấp các dịch vụ thông tin kinh tế - xã hội cho các tổ chức và công dân.

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia là đơn vị sự nghiệp khoa học, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật.