Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế - CTIC

171 Tây Sơn-Đống Đa-Hà Nội

84.4.38522086    Fax: 84.4.35632827

Ctic@ctic.org.vn

http://www.ctic.org.vn

Thông tin khác

1. Tên tổ chức: Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
2. Địa chỉ: 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
3. Cơ quan chủ quản: Viện Khoa học Thủy lợi
4. Cơ quan quyết định và ngày, tháng, năm thành lập:
5. Chức năng, nhiệm vụ theo quy định của cơ quan chủ quản:
5.1. Vị trí và chức năng
• Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Hợp tác Quốc tế và bộ phận đào tạo của Phòng  Tổ chức – Hành chính, theo quy định tại Điều 2, Quyết định 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam.
•  Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và ngân hàng nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà nội.
• Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu; hợp tác quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nguồn nước, thuỷ lợi, thủy điện, môi trường, trên phạm vi cả nước.
Tên giao dịch bằng tiếng Anh là:
Center for Training and International Cooperation (CTIC)
Trụ sở chính của  Trung tâm Đào tạo và HTQT: Trong khuôn viên Viện KHTLViệt Nam, 171 Tây Sơn, Đống Đa-Hà Nội.
Điện thoại: (04) 5634071 - Fax: (04) 8536290

5.2  Nhiệm vụ:
• Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền chiến lược, chương trình kế họach hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực của Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam; tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế họach sau khi được phê duyệt;
• Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Viện tìm kiếm cơ hội tài trợ, hựop tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong nâng cao năng lực khoa học công nghệ của Viện, chuyển giao công nghệ, tư vấn và đào tạo;
• Xây dựng, điều phối và thực hiện các nhiệm vụ, chương trình/ dự án, hoạt động HTQT chung của Viện khoa học Thuỷ lợi Việt nam;
• Tổ chức đào tạo sau đại học, liên kết đào tạo đại học về lĩnh vực quản lý nước tổng hợp, thuỷ lợi, thuỷ điện, biến đổi khí hậu và môi trường. Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cộng đồng theo quy định của pháp luật;
• Cung cấp dịch vụ cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật;
• Tư vấn đào tạo, thể chế, tư vấn đầu tư, giám sát, đánh giá, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
• Tổ chức hội nghị, hội thảo, thông tin khoa học công nghệ về đào tạo và Hợp tác quốc tế;
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện giao.