Trung tâm Ánh Dương

41 đường 30/4, Thị trấn Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

+84(0) 711 38 71 869    Fax:

anhduong.longmy@gmail.com

http://anhduonghg.org

Thông tin khác

GIỚI THIỆU

Trung tâm Ánh Dương được sáng lập từ một nhóm người có tâm huyết muốn làm công tác phát triển cộng đồng. Triết lý của Ánh Dương có thể hiểu là tạo sự tham gia. Phát triển cộng đồng thực chất chỉ có thể có, khi lôi cuốn được  người dân tự nhận ra vấn đề, quyết định chia sẻ cùng  tham gia  thực hiện những giai đoạn chương trình , với giá thấp và bền vững.

Trung tâm Ánh Dương hoạt động tại Huyện Long Mỹ , Huyện  Phụng Hiệp. Tỉnh Hậu Giang hiện nay  ( có 15 xã , trên  200.000 dân)  Được chuyển giao từ  Viêt Nam Plus. Viêt Nam Plus nay vẫn còn tiếp tục hổ trợ kỹ thuật và kinh phí.