SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu

+84-64 856120 - 531680 - 856594    Fax: +84-64 856594

ngoaivubrvt@hcm.vnn.vn

www.brvtforeignaffairs.gov.vn

Thông tin khác

 Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, có chức năng giúp UBND tỉnh tổ chức và quản lý công tác đối ngoại ở địa phương theo đường lối đối ngoại của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chỉ đạo toàn diện công tác về Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh; là đầu mối giữa các Sở, Ban, Ngành và các cấp ở tỉnh về Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và là đầu mối giúp Kiều bào liên hệ với các cấp, các ngành trong tỉnh.

Ngoại vụ chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của UBND tỉnh đồng thời chịu sự lãnh đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1.     Giúp UBND tỉnh phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh đúng với pháp luật của Nhà nước.

2.   Phối hợp với các cơ quan ở tỉnh tham mưu ý kiến với UBND tỉnh về phương hướng quan hệ đối ngoại của địa phương theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần giải quyết các vấn đề về kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với nước ngoài.

3.   Giúp UBND tỉnh chuẩn bị nội dung làm việc và tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với tỉnh; tổ chức cho các đoàn đại diện lãnh đạo tỉnh đi thăm nước ngoài và theo dõi, tổng hợp các đoàn ra, đoàn vào thuộc tỉnh để báo cáo UBND tỉnh. Chuẩn bị phiên dịch phục vụ cho các buổi tiếp khách nước ngoài của lãnh đạo tỉnh.

4.   Tham gia ý kiến với các Ban, ngành liên quan trong việc kiến nghị về phương hướng, hình thức và đối tác trong quan hệ hợp tác đối ngoại ở tỉnh; giúp UBND tỉnh theo dõi, thúc đẩy việc thực hiện những văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký với nước ngoài.

5.   Phối hợp với các cơ quan chuyên trách có thẩm quyền của tỉnh trong việc quản lý hoạt động của các cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh hoặc người nước ngoài đến làm việc với tỉnh theo đúng pháp luật của Việt Nam và phù hợp với luật pháp và tập quán quốc tế.

6.   Làm đầu mối xử lý các vấn đề về lãnh sự có liên quan đến các yếu tố đối ngoại như : nhân thân, tài sản, đi lại, lưu trú,… của người nước ngoài theo phân cấp và quy định hiện hành; phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xử lý các vấn đề có liên quan đến biên giới, lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo, vi phạm của người nước ngoài và tàu thuyền nước ngoài và các vấn đề khác có liên quan đến nhân tố nước ngoài … xảy ra trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

7.   Phối hợp với các cơ quan chuyên trách có liên quan xây dựng chương trình kế hoạch về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức theo dõi và triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tại tỉnh.