Sở ngoại vụ thành phố Hải Phòng

Số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

(+84 31) 3745 276    Fax: (+84 31) 3745 347

songoaivu-hp@vnn.vn

www.haiphongdofa.gov.vn

Thông tin khác

Giới thiệu

Liên lạc:

Địa chỉ: Số 15 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: (+84 31) 3745 276

Fax:           (+84 31) 3745 347

Email: songoaivu-hp@vnn.vn

 

Lãnh đạo:

Giám đốc:       Phạm Hữu Thư    DT: 031. 3745 381 - Mobile: 0913 242 319

Phó Giám đốc: Phí Văn Lực        DT: 031. 3745 397 - Mobile: 0913 285 069 

Chức năng và nhiệm vụ:

a. Chức năng: Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại của thành phố; là đầu mối phối hợp giữa các cấp, các ngành, đơn vị của thành phố với các cơ quan liên quan về công tác đối ngoại.

b. Nhiệm vụ:

1- Tham mưu cho Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố về phương hướng, mục tiêu hoạt động đối ngoại của thành phố trong từng giai đoạn; xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển hoạt động đối ngoại của thành phố và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình đó sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2- Quản lý thống nhất về mặt nhà nước các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố, kể cả các hoạt động đối ngoại của các cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quần chúng, các cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế và các cơ quan đại diện nước ngoài khác.

3- Quản lý, hướng dẫn các hoạt động đối ngoại nhân dân; quản lý, giám sát việc thực hiện các dự án viện trợ phi chính phủ.

4- Quản lý công tác về người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều). Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề có nhân tố nước ngoài.

5- Xây dựng các chương trình về hoạt động hữu nghị và hợp tác quốc tế với nước ngoài; theo dõi việc triển khai thực hiện các chương trình hữu nghị hợp tác đã được ký kết.

6- Quản lý các hoạt động tuyên truyền, báo chí của các cơ quan nước ngoài và phóng viên nước ngoài được Bộ Ngoại giao và Uỷ ban nhân dân thành phố cho phép hoạt động tại Hải Phòng.

7- Tổ chức đón tiếp và chuẩn bị nội dung làm việc của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố với các đoàn khách quốc tế. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, theo dõi, quản lý các cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế tại Hải Phòng (có quy định riêng).

8- Làm thủ tục các đoàn của thành phố đi công tác nước ngoài và thủ tục mời các đoàn nước ngoài đến thành phố.

9- Thông qua hoạt động đối ngoại, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia thực hiện nhiệm vụ kêu gọi viện trợ, đầu tư nước ngoài vào thành phố.

10- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ các cấp, các ngành có liên quan của thành phố.

11- Quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở. Quản lý tài chính, cơ sở vật chất của cơ quan theo phân cấp và quy định hiện hành.

12- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân thành phố giao.

Các phòng chức năng:

1. Phòng Lễ tân - Báo chí

 

Chức năng: Thực hiện các công tác về Lễ tân - Báo chí, công tác hợp tác quốc tế và các vấn đề có liên quan.

Nhiệm vụ:

- Chủ trì phối hợp với các phòng thực hiện các chuẩn bị lễ tân, tài liệu, phiên dịch và phục vụ các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với

lãnh đạo thành phố

- Làm công tác chuẩn bị, phục vụ cho các đoàn công tác của lãnh đạo thành phố ra nước ngoài

- Hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan đơn vị trong thành phố về thủ tục lễ tân đối ngoại

- Kết hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động báo chí, tuyên truyền đối ngoại thành phố

- Quản lý các hoạt động hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hải phòng theo quy định

- Tổ chức đào tạo bồ dưỡng kiến thức đối ngoại cho các cơ quan đơn vị trong thành phố, đảm bảo công tác dịch thuật, duy trì Website Sở.

2. Phòng Hữu nghị - Viện trợ

Chức năng: Thực hiện các công tác Hữu nghị - Viện trợ quốc tế được Uỷ ban nhân dân thành phố giao và các vấn đề có liên quan.

Nhiệm vụ:

- Giúp Thường trực Liên hiệp  các tổ chức Hữu nghị thành phố Hải Phòng trong việc tổ chức các nhiệm vụ của Liên hiệp

- Phát triển về tổ chức và hoạt động, theo dõi, quản lý hoạt động của các tổ chức thành viên của Liên hiệp

- Phát triển, mở rộng và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ hữu nghị giữa Hải phòng với các địa phương nước ngoài và các tổ chức quốc tế

- Xây dựng các kế hoạch, biện pháp nhằm vận động, thu hút viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân trong và ngoài thành phố

- Quản lý và giám sát thực hiện các dự án viện trợ phi chính phủ của các cơ quan, đơn vị thành phố theo đúng quy định

3. Phòng Lãnh sự

Chức năng:

Thực hiện các công tác Lãnh sự, công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài và các vấn đề liên quan.

Nhiệm vụ:

- Thu thập thông tin về vấn đề Lãnh sự, nghiên cứu đề xuất thực hiện các hoạt động quản lý lãnh sự đối với các cơ quan và người nước ngoài tại

Hải Phòng

- Phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tham gia giải quyết các công việc lãnh sự

- Tham gia thực hiện chương trình MIA (tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh) tại địa bàn thành phố

- Hướng dẫn và làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho các đoàn ra, vào

- Hướng dẫn thủ tục và phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý hoạt động của các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại thành phố

- Tổ chức thực hiện các công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố

4. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chức năng: Tổ chức, nhân sự, hành chính, quản trị, cơ sở vật chất và tổng hợp tình hình hoạt động của cơ quan.

Nhiệm vụ:

- Quản lý nhân sự, đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ quan

- Tổ chức thực hiện công việc hành chính công sở

- Tổng hợp tình hình hoạt động của Sở, tình hình đối ngoại của thành phố

- Tổ chức hệ thống thông tin, liên lạc phục vụ công việc của Sở

- Tổ chức, bố trí công tác tiếp dân, tiếp khách đến liên hệ công tác

- Quản lý, bảo quản, sửa chữa và nâng cấp các loại tài sản, trang thiết bị của cơ quan

- Quản lý công tác tài vụ, sử dụng đúng, có hiêu qủa nguồn kinh phí được nhà nước cấp