Doanh nghiệp

Luật Hoàng Giao đang vững bước cung cấp các tư vấn chuyên sâu liên quan đến doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập doanh nghiệp như:

    * Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh doanh nghiệp;

    * Tư vấn, soạn thảo Điều lệ, quy trình, quy chế, văn bản hoạt động nội bộ Doanh nghiệp;

    * Tư vấn, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp;

    * Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp; quản trị doanh nghiệp;

    * Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; đánh giá tính pháp lý của giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;

    * Tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, tài liệu, văn bản thỏa thuận, thực hiện các thủ tục sau hoạt động mua bán và sát nhập doanh nghiệp;

    * Tư vấn, thực hiện các thủ tục thuế, tài chính doanh nghiệp;

    * Tư vấn, thực hiện thủ tục Phá sản, giải thể doanh nghiệp;

    * Giải quyết các tranh chấp nội bộ Doanh nghiệp, phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.

1760

176

Bình chọn

BĐS - Xây dựng

1980

198

Bình chọn

Tài chính - Ngân hàng

Các dịch vụ Luật Hoàng Giao cung cấp như:

    * Tư vấn, thực hiện các thủ tục xử lý tài sản bảo đảm, mua/bán nợ, thu hồi nợ cho Ngân hàng;

    * Tư vấn xây dựng quy trình quản lý rủi ro nội bộ và các chương trình tuân thủ pháp luật cho Ngân hàng;

    * Tư vấn, thực hiện các giao dịch cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, các biện pháp bảo đảm khác;

    * Tư vấn thỏa thuận, dàn xếp về vay vốn, huy động vốn cho doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, tổ chức.

    * Tư vấn, thực hiện những phương pháp hợp lý, hiệu quả, hợp pháp để thu hồi những khoản nợ khó đòi cho doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, tổ chức;

    * Soạn thảo, thẩm định Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng cầm cố tài sản, Hợp đồng thế chấp tài sản,  Hợp đồng mua/bán nợ…

    * Đàm phán, hỗ trợ khách hàng ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng cầm cố tài sản, Hợp đồng thế chấp tài sản,  Hợp đồng mua/bán nợ…

    * Giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch, hoạt đông Tài chính – Ngân hàng.

1890

189

Bình chọn

Tư vấn đầu tư

Các dịch vụ do Luật Hoàng Giao cung cấp đang được doanh nghiệp, nhà đầu tư tin tưởng như:

    * Tư vấn các chính sách đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư của pháp luật Việt Nam;

    * Tư vấn, xác định rủi ro phát sinh từ hệ thống pháp luật Việt Nam và từ các biến động về chính sách và thể chế đối với dự án;

    * Tư vấn, lập, hỗ trợ thẩm định các tài liệu để thực hiện Dự án;

    * Tư vấn, soạn thảo hồ sơ cần thiết, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án;

    * Tư vấn, trao đổi, giải trình với cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến dự án; thúc đẩy việc quá trình Giấy chứng nhận đầu tư;

    * Soạn thảo, đánh giá pháp lý các thỏa thuận đầu tư,  phương thức đầu tư  do các nhà đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư trong nước thực hiện tại Việt nam;

    * Tư vấn, thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận đầu tư.

    * Giải quyết các tranh chấp Đầu tư, phát sinh trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Xem thêm.

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi

 

1900

190

Bình chọn