Dự án

Hỗ trợ cho người nghèo về trồng lúa tại bốn thôn dân tộc hai xã Thu Cúc và Tân Lập

1. Đặt vấn đề

Báo cáo này là đánh giá kết quả thực hiện Quỹ  Hỗ trợ Người nghèo về vật tư phân bón tại ba thôn thuộc hai xã Thu Cúc và Tân Lập vụ mùa năm 2008.

 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

•      Đánh giá sự tiếp cận và sử dụng các chính sách nông nghiệp (trợ giá, trợ cước) của nhà nýớc với người nghèo.

•      Đánh giá năng lực hiện tại kỹ thuật thâm canh lúa của nhóm hộ nghèo.

•      Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ vật tư (gồm phân bón, giống và bảo vệ thực vật) và kỹ thuật khuyến nông

•      Đánh giá năng suất lúa của nhóm hộ và so sánh với các hộ không thuộc nhóm trong vụ mùa nănm 2008

3.GIẢ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

3.1 Giải thuyết nghiên cứu.

Quỹ Hỗ trợ người nghèo về vật tư phân bón thực hiện với hai giải thuyết

Người nghèo thiếu kỹ năng thâm canh lúa nên năng suất lúa thấp. Thông qua hoạt động tư vấn, tập huấn và các cuộc trao đổi kỹ thuật của Quỹ, những thành viên trong nhóm được cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về bón phân, phòng trừ sâu bệnh và thâm canh lúa.

Người nghèo do thiếu vốn mà không tiếp cận được những chính sách trợ giá của nhà nước trong nông nghiệp, thông qua quỹ bảo lãnh vật tư mà người nghèo tiếp cận và sử dụng có hiệu quả những chính sách của nhà nước

3.2. Phương pháp nghiên cứu

Trong cuộc đánh giá quỹ vật tư chúng tôi sử dụng nghiên cứu định tính là chủ yếu. Phỏng vấn sâu các thành viên trong quỹ và ngoài quỹ, trưởng nhóm, trưởng thôn và những người làm tốt nhất thôn.

3.3. Cơ cấu mẫu

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Tổng quan hộ tham gia quỹ vật tư

4.1. Giả thuyết thông qua quỹ bảo lãnh vật tư người nghèo tiếp cận được chính sách trợ giá, trợ cước trong sản xuất nông nghiệp chưa phù hợp.

4.2. Người nghèo vào quỹ với mục tiêu học hỏi kỹ thuật, được trả chậm phân nhưngcũng không thu hút được những người nghèo có năng lực tài chính yếu, chưa tin vào thành công của  kỹ thuật

4.3. Chế độ thâm canh và cung cấp kỹ thuật cho hộ tham gia

4.4. Năng lực kỹ thuật của hộ ngheo có tăng nhưng về phòng trị bệnh cho lúa thì phải kèm cặp và cùng làm nhiều hơn nữa.

4.5. Lúa tốt cũng do thời tiết và do phân bón đúng đủ và kịp thời

4.6. Đánh giá năng suất và yếu tổ cấu thành năng suất

4.7. Năng suất lúa của người nghèo đã tăng những hoạt động quỹ cần phải có nhứng điểm thay đổi.

5. Kết luận và khuyến nghị

10

1

Bình chọn