Sản phẩm của công ty

Sản phẩm và thị trường chủ yếu của Công ty:

TT

Tên sản phẩm

Sản

lượng

năm

Thị trường

chủ yếu

hiện nay

Thị trường

dự kiến

phát triển

1

Xi măng PCB-30 (tấn)

90.000

Hà Nội và các

tỉnh phía Bắc

Hà Nội và các

tỉnh phía Bắc

`2

Đá thương phẩm (m3)

200.000

Các tỉnh phía Bắc

Các tỉnh phía Bắc

5. Sản phẩm và thị trường dự kiến phát triển:

TT

Tên sản phẩm

Sản

lượng

năm

Thị trường dự kiến phát triển

Trong nước

Nước ngoài

1

Vôi cục (tấn)

15.000

Lạng Sơn

Đài Loan và một số nước khác

2

Gạch Block

bê tông nhẹ (m3)

30.000

Lạng Sơn và các

tỉnh phía Bắc

 

3

Gạch Tuynel

(triệu viên)

20

Lạng Sơn và các

tỉnh phía Bắc

 

10

1

Bình chọn