Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Lâm Đồng

09 Đinh Tiên Hoàng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

+84 (063) 821180 - 52023    Fax: +84 (063) 520231

lmlamdong@hcm.vnn.vn - lamdong@vietnamcoop.org

www.dalat.gov.vn/lienminhhtx

Thông tin khác

 

 

1, Cơ cấu tổ chức và bộ máy:

Liên Minh HTX và Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Lâm Đồng (gọi tắt là Liên Minh) được thành lập ngày 18/10/1993, Liên minh hoạt động theo quy chế đã được chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chuẩn y tại Quyết định số 73/2002/QĐ-UB ngày 7/5/2002.

Ban chấp hành Liên minh: do Đại hội thành viên trực tiếp bầu ra, là cơ quan lãnh đạo hoạt động của Liên minh giữa hai nhiệm kỳ đại hội.

Ban thường trực Liên minh: được Ban chấp hành bầu ra gồm Chủ tịch và Phó chủ tịch. Ban thường trực thay mặt Ban Chấp hành giải quyết công việc hàng ngày của Liên minh.

Ban chấp hành Liên minh hiện có 29 ủy viên, có 06 uỷ viên Ban thường vụ do đại hội thành viên bầu trực tiếp.

Ban thường trực :

 Chủ tịch Liên minh : Nguyễn Trung Dũng.

 Phó chủ tịch Liên minh : Nguyễn Hoài Linh.

Các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ:

Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Linh -  Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Kiền: Giám Đốc sở kế Hoạch và Đầu Tư.

Bà Trần Thị Thảo: Chủ Tịch Hội Nông Dân Tỉnh lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn lục : Giám Đốc TT Hỗ Trợ Phát Triển HTX, DN Vừa và Nhỏ.

Ông Đinh Văn Long : Chánh Văn Phòng Liên Minh.

2, Chức năng, nhiệm vụ :

Chức năng:

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của HTX và các thành viên.

- Tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế HT, HTX và DN NQD.

- Tư vấn, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ cho các HTX và các thành viên.

- Tham gia xây dựng chủ trương chính sách, những quy định có liên quan đến kinh tế HT, HTX và DN NQD.

- Đại diện cho HTX và các thành viên trong quan hệ đối nội, đối ngoại theo quy định của pháp luật.

- Giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của HTX và các DN NQD là thành viên trong tỉnh.

Nhiệm vụ :

- Tham gia thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoach phát triển kinh tế HT-HTX và DNNQD của tỉnh.

- Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của HTX và các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các sở ban ngành, đoàn thể về các vấn đề liên quan đến kinh tế HT-HTX và DNNQD.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ tham gia xây dựng và phát triển kinh tế HT-HTX. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm điển hình tiên tiến của các HTX, DNNQD; Và tổ chức phong trào thi đua trong HTX, các thành viên và cơ quan Liên minh.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn,  hỗ trợ , cung cấp dịch vụ cho các HTX và các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học-công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác. Thông qua các đơn vị trực thuộc để tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm giúp đỡ đầu vào cho SXKD và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá của HTX, các thành viên và người lao động.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xã viên, người lao động trong các HTX, DN NQD là thành viên.

- Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước vì lợi ích của HTX và cá thành viên; Được tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản đầu tư, viện trợ để phát triển khu vực kinh tế HTX và các doanh nghiệp thành viên theo quy định của Pháp luật.

- Tổng hợ, báo cáo hàng tháng, quý, năm về tình hình kinh tế HT-HTX và DNNQD là thành viên; Trên cơ sở đó báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Giám sát, kiểm tra hoạt động SXKD và việc thực thi Pháp luật cảu các HTX và doanh nghiệp NQD là thành viên.

- Phối hợp với các địa phương để định hướng về nhân sự đối với các HTX.