Khu Công Nghiệp Suối Dầu

Khu Công Nghiệp Suối Dầu, X. Suối Tân, H. Diên Khánh

3743249, 3743126, 3882463    Fax: 3743124

dungsudazi@dng.vol.vn

Thông tin khác