Hội mỹ thuật Việt Nam

51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

04. 9432194    Fax: 04. 9439424

hmtvn@fmail.vnn.vn

www.vietnamfineart.com.vn

Thông tin khác

Hội mỹ thuật Việt Nam

1. Hội Mỹ thuật Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp của những người sáng tác hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng và phê bình mỹ thuật có trình độ nghề nghiệp cao, tự nguyện tham gia các hoạt động của Hội.

2. Hội Mỹ thuật Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội hoạt động theo đường lối văn hoá - văn nghệ của Đảng và pháp luật Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội chịu sự quản lý Nhà nước theo quy định của Chính phủ.

3. Hội tổ chức, tập hợp, động viên các nhà mỹ thuật, hoạt động sáng tác trên tinh thần phát huy truyền thống mỹ thuật dân tộc, tiếp thụ tinh hoa nghệ thuật thế giới nhằm tạo ra nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, xây dựng nền Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Hội Mỹ thuật Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước và có quan hệ trao đổi mỹ thuật với các nước khác trên thế giới theo quy định của pháp luật.
Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, quyết định theo đa số, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của các hội viên trên cơ sở điều lệ Hội.