Hiệp hội cao đẳng cộng đồng Việt Nam

Đường tránh Quốc Lộ 53, Phường 5 TX.Trà Vinh, Trà Vinh

074.855.246    Fax: 074.855.217

webmaster@tvu.edu.vn

www.vacc.org.vn

Thông tin khác

TÊN GỌI, TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH

 

Điều 1. Tên gọi
1. Tên tiếng Việt :Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam.
Viết tắt :HHCĐCĐ-VN
2. Tên giao dịch quốc tế:Vietnam Association of Community Colleges
Viết tắt:VACC.

Điều 2. Tôn chỉ mục đích

 

Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đại diện cho tiếng nói chung của các trường cao đẳng cộng đồng, các trường đại học, các tổ chức đào tạo khác tán thành theo mô hình cao đẳng cộng đồng ở Việt Nam. Hiệp hội hoạt động vì lợi ích chung và sự lớn mạnh của mỗi thành viên và của cả Hiệp hội nhằm thúc đẩy phát triển mô hình học tập suốt đời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và từng cá nhân trong cộng đồng.

Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

 

1. Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

2. Phạm vi hoạt động của Hiệp hội trên toàn lãnh thổ Việt Nam và mở rộng hợp tác quốc tế theo quy định của luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

 

1. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức hoạt động theo đúng luật pháp Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện tham gia của các đơn vị thành viên, tự quản, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 5. Trụ sở, tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản

 

1. Hiệp hội có trụ sở làm việc tại Hà Nội, Trà Vinh và văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố khác.

2. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.