Hiệp hội bao bì Việt Nam

159 Kinh Dương Vương Q.6 TP.Hồ Chí Minh

84-8-7512562    Fax: 84-8-7512561

hhbbvn@hcm.vnn.vn

www.vinpas.vn

Thông tin khác

Hiệp hội Bao bì Việt nam là tổ chức xã hội- nghề nghiệp của các nhà sản xuất, kinh doanh, sử dụng, nghiên cứu và quản lý có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực bao bì.

Hiệp hội Bao bì Việt Nam là tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận nhằm mục đích hợp tác giúp đỡ lẫn nhau phát triển nghề nghiệp và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.
Nhiệm vụ của Hiệp hội

1.  Tổ chức thu thập, trao đổi thông tin và kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật bao bì trong nước và thế giới.

2.  Phối hợp hoạt động của các thành viên trong sản xuất , kinh doanh , xuất nhập khẩu, nghiên cứu cải tiến bao bì và phát triển thị trường trong nước và ngoài nước. 

3.   Hợp tác giúp đỡ lẫn nhau về đào tạo cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực bao bì.

4.   Tư vấn về đầu tư, công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật cho các hội viên.

5.   Hoà giải những tranh chấp giữa các hội viên.

6.   Tổng hợp ý kiến hội viên tham gia tư vấn và kiến nghị với Chính phủ về việc ban hành các chính sách và định hướng phát triển liên quan đến ngành bao bì.

7.   Tổ chức và tạo điều kiện cho các thành viên của Hiệp hội tham gia hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước. Tham quan, khảo sát thị trường trong nước và quốc tế phục vụ cho thành viên của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

8.   Phổ biến chính sách, pháp luật có liên quan cho các hội viên.

9.   Phát triển hội viên, các chi hội và xây dựng các mối quan hệ với các tổ chức, các  hiệp hội trong nước.

10. Phát triển quan hệ với các tổ chức bao bì khu vực và quốc tế theo quy định của  pháp luật.

11. Phát hành bản tin hoặc tạp chí theo quy định của pháp luật. Bản tin hoặc tạp chí của Hiệp hội sẽ được ra định kỳ nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu phát triển bao bì và hoạt động của Hiệp hội. Số lượng và kỳ phát hành do BCH qui định.