Cục quản lý tài nguyên nước

68 Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

04-9437080    Fax: 04-9437417

cucqltainguyennuoc@hn.vnn.vn

www.dwrm.gov.vn

Thông tin khác

Cục Quản lý tài nguyên nước được thành lập theo Quyết định số 600/2003/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 05 năm 2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đội ngũ cán bộ, công chức (tính đến 1/01/2007) là  80, trong đó:
- Phó giáo sư: 01
- Tiến sĩ: 07
- Thạc sĩ:  15
- Đại học:  52
- Còn lại là trung cấp và nhân viên khác.

Cục Quản lý tài nguyên nước là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước bao gồm nước mưa, nước mặt, nước dưới đất, nước biển thuộc lãnh thổ và vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Quản lý tài nguyên nước bao gồm:

1. Xây dựng trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, chương trình, mục tiêu về bảo vệ, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

2. Xây dựng trình Bộ trưởng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước theo sự phân công của Bộ chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện sau khi được Bộ trưởng phê duyệt

3- Xây dựng trình Bộ trưởng quy định việc phân công, phân cấp điều tra cơ bản tài nguyên nước tổ chức thực hiện, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện sau khi được cơ quản nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

4- Xây dựng trình Bộ trưởng quy định các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, khôi phục nguồn nước nhằm nâng cao hiệu qủa quản lý tổng hợp lưu vực sông, hồ chứa, tầng chứa nước, bảo đảm khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, an toàn, bền vững tài nguyên nước, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện sau khi được Bộ trưởng phê duyệt

5- Phối hợp với các cơ quan trong Bộ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc phòng chống và khắc phục tác hại do nước gây ra

6- Tổng hợp số liệu, quản lý kết quả điều tra cơ bản, kiểm kê đánh giá tài nguyên nước xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống trao đổi dữ liệu quốc gia về tài nguyên nước theo sự phân công của Bộ

7- Xây dựng trình Bộ trưởng quy định thẩm quyền, thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép hoạt động điều tra, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước tổ chức, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

8- Thẩm định các dự án, công trình thuộc lĩnh vực điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy hoạch, kế hoạch, dự án chuyên ngành bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát triển tổng hợp tài nguyên nước theo sự phân công của Bộ kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt

9- Trình Bộ trưởng quyết định các chủ trương, biện pháp, cơ chế hoạt động cụ thể đối với tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện theo sự phân công của Bộ

10- Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài nguyên nước đối với các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở địa phương

11- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước theo sự phân công của Bộ

12- Thực hiện các chương trình dự án, đề tài nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài nguyên nước theo sự phân công của Bộ

13- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức và công dân thực hiện pháp luật về tài nguyên nước, trả lời tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật tài nguyên nước theo sự phân công của Bộ

14- Giữ mối liên hệ với các Hội, tổ chức phi chính phủ theo dõi, báo cáo Bộ trưởng về hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên nước

15- Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

16- Thực hiện công tác kiểm tra và phối hợp với Thanh tra Bộ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về tài nguyên nước theo sự phân công của Bộ

17- Quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản Nhà nước giao thực hiện trách nhiệm quản lý tài chính – kế toán của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị trực thuộc Cục theo quy định của pháp luật

18- Quản lý tổ chức biên chế, công chức, viên chức, lao động, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho công chức, viên chức. lao động thuộc Cục theo phân cấp

19- Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao

20- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.