Cục an toàn lao động

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4)9362922    Fax: (84-4)9362920

bsw@antoanlaodong.gov.vn

www.antoanlaodong.gov.vn

Thông tin khác

Giới thiệu Cục An toàn lao động

Cục An toàn lao động là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, được thành lập theo Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động được quy định tại Quyết định số 1123/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/9/2003 và Quyết định số 1176/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chức năng

Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi cả nước, theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

- Trình Bộ chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động;

- Nghiên cứu trình Bộ các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của nhà nước, của Bộ về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động;

- Nghiên cứu trình Bộ các quy định về chế độ bảo hộ lao động, bao gồm: trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động; bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bồi dưỡng bằng hiện vật; chế độ làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động.

- Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

· Quy trình, quy phạm về ATLĐ; danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; danh mục máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; quy định và hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, các thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ theo quy định của pháp luật.

  • Phối hợp với ngành y tế trong việc xây dựng và ban hành danh mục nghề bị bệnh nghề nghiệp;

- Trình Bộ và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động; tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ và phòng, chống cháy nổ.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn việc huấn luyện ATVSLĐ.

- Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động về kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ của các Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực và nhiệm vụ được giao.

- Sơ kết, tổng kết; báo cáo định kỳ và đột xuất; tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về an toàn lao động, bảo hộ lao động và vệ sinh lao động theo quy định.

- Quản lý cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.