Công ty Hóa phẩm P/S

513C Nam Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM

+ 84 (8) 8354320 - 8356318 - 37313004    Fax: + 84 (8) 8353335

pskd@hcm.vnn.vn

Thông tin khác