CÔNG TY CƠ KHÍ HÓA CHẤT HÀ BẮC

P. Thọ Xương, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang

(84-240) 3856182    Fax: (84-240) 3852209

Thông tin khác