Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Long An

65B Bảo Định, P. 2, TX. Tân An

3825442    Fax: 3825449, 3825448

bqlkcn@longan.gov.vn; dohoangviet@hcm.vnn.vn

Thông tin khác