Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Dung Quất

Hai Bà Trưng, Tp. Quảng Ngãi

3825684, 3818886, 3818384    Fax: 3825828

dungquatqn@dng.vnn.vn

www.dungquat.com.vn

Thông tin khác