Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Quảng Ngãi

25 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi

3815882, 3828424, 3817098, 3828432, 3827113, 38158    Fax: 3828514

bqlkcnqng@dng.vnn.vn

Thông tin khác